Met de vereniging in de Transitiecoalitie doen zo’n veertig bedrijven een oproep aan de Nederlandse overheid om de energietransitie een hoge prioriteit te geven. Het aantal bedrijven dat zich bij het verbond aansluit groeit wekelijks. De coalitie wil onder meer dat er een klimaatwet gemaakt wordt en een klimaatminister aangesteld wordt.

Ongeveer veertig Nederlandse ondernemingen omarmt de klimaatdoelen die vorig jaar in december in Parijs zijn opgesteld. Die doelstellingen betekenen voor Nederland een reductie van de broeikasgassenuitstoot met 80 tot 95 procent in 2050. Op dit moment echter is het energiebeleid in Nederland verdeeld over verschillende departementen. Ook is het beleid volgens de coalitie niet gericht op de lange termijn. Daarmee lijkt Nederland de doelstellingen niet te zullen halen.

De Transitiecoalitie stelt een aantal maatregelen voor die het tij moeten keren. Met de invoering ervan kan Nederland een versnelling inzetten die de kans biedt om op het gebied van verduurzaming internationaal leider te worden. Het biedt Nederland de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. Vier voorstellen doet het verbond aan de overheid.

Als eerste dient een klimaatwet gemaakt te worden om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord in 2050 te realiseren. Daarbij moeten ook concrete tussendoelen gesteld worden voor 2030 en 2040. Ten tweede moet een minister aangesteld worden voor economie, klimaat en energie. Deze minister zorgt voor de samenhang in het beleid en maakt het mogelijk om de kansen van de nieuwe economie te verzilveren. Derde maatregel is het aanwijzen van een onafhankelijke klimaatautoriteit die de gemaakt afspraken op lange termijn (dus over kabinetten heen) borgt door het verbinden van partijen en hen aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering. Als laatste dient een nationale investeringsbank opgezet te worden die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

Vergelijkbare artikelen