Tags Artikelen met de tag "energie"

energie

0 16

Een aantal grote oliebedrijven starten een gezamenlijk investeringsfonds voor duurzame energie. De bedrijven willen met het nieuwe fonds een actieve rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Zeven grote oliebedrijven doen mee aan het initiatief. BP, Eni, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil en Total waren al verenigd in het Oil and Gas Climate Initiative. Het werd in 2014 met steun van de Verenigde Naties opgericht. In totaal zijn daar elf olie- en gasbedrijven bij betrokken, die een vijfde van de olie- en gasproductie wereldwijd vertegenwoordigen. Het nieuwe fonds dat de zeven betrokkenen nu oprichten moet investeringen mogelijk maken in duurzame energie. Zo kunnen ontwikkelingen van technologieën op het gebied van uitstootreductie en efficiënter brandstofverbruik door auto’s op steun rekenen. Bovendien wil het collectief maatregelen om de eigen emissies te verminderen onder de loep nemen. Te denken valt aan de reductie van het affakkelen van overtollig gas, een groter gebruik van de CO2-afvang en -opslag en de beperking van methaanuitstoot.

De aankondiging van de samenwerking tussen de zeven oliebedrijven valt samen met de officiële inwerkingtreding van het klimaatakkoord van Parijs. De afgelopen jaren staken een aantal grote oliebedrijven ook al fors in duurzame energie. In vergelijking tot de investeringen die tot nu toe in olie en gas gedaan zijn, valt het resultaat van die inspanningen in het niet. Een bundeling van de krachten zou daar verandering in kunnen brengen.

0 25

Een wetenschappelijk team van de University of Wisconsin in Madison heeft een idee ontwikkeld waarbij een vloer gemaakt van resthout duurzame elektriciteit kan opwekken wanneer er overheen gelopen wordt. De opgewekte energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de verlichting of voor het opladen van elektrische auto’s.

Het onderzoeksteam aan de Amerikaanse universiteit zocht naar een manier om duurzame energie op te wekken met behulp van menselijke activiteiten. Op zich is het idee niet nieuw. Wat de vondst uniek maakt, is dat de vloer gemaakt is van houtpulp dat als restproduct vrijkomt bij industriële processen. Die pulp bestaat voor een deel uit cellulose nanovezels. Deze kleine vezels worden chemisch behandeld, waardoor ze elektrisch geladen worden als ze in contact komen met onbehandelde nanovezels. In feite is het hetzelfde principe als de statische stroom die ontstaat door wrijving tussen twee kledingstukken, het Tribo-elektrisch effect.

Eerdere ideeën om uit de voetstappen van mensen energie te halen waren kostbaar, niet recyclebaar en onpraktisch om op grote schaal toe te passen. De vloeren van houtpulp zijn een nieuwe hernieuwbare energiebron, onafhankelijk van weersomstandigheden, goedkoop en oneindig recyclebaar. Als de technologie nog verder ontwikkeld is, kunnen de vloeren in grote openbare ruimtes toegepast worden. Te denken valt aan winkelcentra, bibliotheken en scholen.

0 12

Met de vereniging in de Transitiecoalitie doen zo’n veertig bedrijven een oproep aan de Nederlandse overheid om de energietransitie een hoge prioriteit te geven. Het aantal bedrijven dat zich bij het verbond aansluit groeit wekelijks. De coalitie wil onder meer dat er een klimaatwet gemaakt wordt en een klimaatminister aangesteld wordt.

Ongeveer veertig Nederlandse ondernemingen omarmt de klimaatdoelen die vorig jaar in december in Parijs zijn opgesteld. Die doelstellingen betekenen voor Nederland een reductie van de broeikasgassenuitstoot met 80 tot 95 procent in 2050. Op dit moment echter is het energiebeleid in Nederland verdeeld over verschillende departementen. Ook is het beleid volgens de coalitie niet gericht op de lange termijn. Daarmee lijkt Nederland de doelstellingen niet te zullen halen.

De Transitiecoalitie stelt een aantal maatregelen voor die het tij moeten keren. Met de invoering ervan kan Nederland een versnelling inzetten die de kans biedt om op het gebied van verduurzaming internationaal leider te worden. Het biedt Nederland de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. Vier voorstellen doet het verbond aan de overheid.

Als eerste dient een klimaatwet gemaakt te worden om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord in 2050 te realiseren. Daarbij moeten ook concrete tussendoelen gesteld worden voor 2030 en 2040. Ten tweede moet een minister aangesteld worden voor economie, klimaat en energie. Deze minister zorgt voor de samenhang in het beleid en maakt het mogelijk om de kansen van de nieuwe economie te verzilveren. Derde maatregel is het aanwijzen van een onafhankelijke klimaatautoriteit die de gemaakt afspraken op lange termijn (dus over kabinetten heen) borgt door het verbinden van partijen en hen aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering. Als laatste dient een nationale investeringsbank opgezet te worden die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

0 9

Als het om milieumaatregelen gaat denkt men vaak aan fabrieken en productiebedrijven. Toch kunnen ook kantoren een actief duurzaamheidsbeleid hanteren. Zo’n beleid kan grote besparingen opleveren in kosten en energieverbruik. Een eerste start is het aanpakken van het papierverbruik en het printbeleid.

Op kantoren wordt veel papier gebruikt. Een bedrijf met 400 medewerkers verbruikt jaarlijks gemiddeld 5.000 vellen papier per persoon. Dat verbruik is goed voor een CO2-uitstoot van 2.817 kg per maand. Minder papier gebruiken levert dus een flinke besparing op voor het milieu. Maar ook de kosten worden dan aanzienlijk beperkt.

Door elektronisch te factureren vermindert het papierverbruik aanzienlijk. Bovendien scheelt het tijd en geld. Daarbij komt ook dat er bespaart wordt op het gebruik van de printer. Oudere printers verbruiken in inactieve stand maar liefst 90 procent van de energie. Omdat nieuwere printers dat niet doen is het de overweging waard om oude printers te vervangen. De plaats van een printer of kopieerapparaat in het bedrijf is ook van groot belang. Aangetoond is dat mensen de printer minder vaak gebruiken wanneer ze wat verder moeten lopen om de prints te halen. Maar te ver weg is ook niet handig, want dan wordt weliswaar uitgeprint, maar de printjes worden niet opgehaald. Te dichtbij werkt juist onnodige veel prints in de hand. Het is daarnaast ook van belang goede instructies te geven bij printers. Maar liefst 17 procent van de overbodige uitdraaien zijn veroorzaakt door fouten als eenzijdig afdrukken, verkeerd papier gebruik en onjuiste instellingen. De juiste kennis over de printer en het kopieerapparaat maakt dat er minder fouten gemaakt worden en dus onnodig geprint wordt.

0 5

In Gemert is de eerste natte biomassafabriek van Nederland geopend door minister Kamp van Economische Zaken. De fabriek zet champignons om naar energie en is een voorbeeld van de circulaire economie.

Upcycling Gemert zet het biologische afval van Champignonkwekerij Gemert, de zogenaamde natte biomassa om in compost, brandstof en duurzame warmte. Het bedrijf heeft het nieuwe proces ontwikkeld met steun van de overheid. Biomassa is de verzamelnaam voor alle biologische afval dat via diverse processen omgezet kan worden in energie. Natte biomassa is daarin het vochtige, organische afval, zoals mest, rioolslib maar bijvoorbeeld ook vers GFT afval van champignonkwekerijen. Deze biomassa kan gedroogd worden tot brandstof zoals pellets, maar door vergisting kan er ook biogas of bio-ethanol geproduceerd worden.

Champignonkwekerij Gemert verbouwt vijf miljoen kilo champignons per jaar. De kweekresten die daarbij vrij komen is de natte biomassa waarmee Upcycling Gemert aan de slag kan. De energie die bij de verwerking wordt geproduceerd, wordt terug geleverd aan de kwekerij en omliggende tuinders. Op jaarbasis betekent dat een besparing van een miljoen kubieke meter aardgas. Het verwerkingsproces in de fabriek is niet uitsluitend gemaakt voor het afval van champignons. Ook andere natte biomassa kan er verwerkt worden.

0 25

Een nieuwe manier om duurzame energie op te wekken is in ontwikkeling. Autonome vliegtuigen die aan een kabel boven zee vliegen wekken windenergie op. Er wordt nu nog geëxperimenteerd met prototypes boven land. De Power Planes zijn een goedkoop, duurzaam en effectief alternatief voor traditionele windturbines.

De Power Planes zijn ontwikkeld door Ampyx Power uit Den Haag. Het bedrijf werkt samen met onderzoeksinstituten ECN en Marin en met Mocean, een bedrijf dat gespecialiseerd is in offshore constructies. De vliegtuigen aan een kabel vliegen wordt uitgetest boven land, maar de bedoeling is dat ze op volle zee windenergie gaan opwekken. ECN brengt onder meer de kosten en opbrengsten van het systeem in kaart en vergelijkt deze met de huidige technologieën. Samen met de testvluchten boven land kunnen met al die gegevens de prototypes verder ontwikkeld worden.

kabelvliegtuigen
De illustratie is van Ampyx Power)

Op 450 meter hoogte waait boven zee een constante harde wind, waardoor de meeste windenergie geoogst kan worden. De nieuwe technologie kan de exploitatie van windparken op zee veel goedkoper maken. Voor het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI), onderdeel van de Topsector Energie, is dat reden om aan het initiatief subsidie toe te kennen. Het TKI vindt het belangrijk dat, naast het optimaliseren van bestaande technologieën, grenzen verlegd worden en alternatieve werkwijzen en toepassingen verkend en uitgewerkt worden.

0 36

Vrachtwagenproducent Scania levert drie vrachtwagens aan het Noorse Asko die aangedreven worden door elektrische energie uit waterstof. Asko is het op één na grootste transportbedrijf van Noorwegen.

De proef wordt vooral gedaan om de technologieën op het gebied van waterstofaandrijving te testen. Scania heeft al meerdere manieren onderzocht om vrachtwagens energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, onder meer door proeven met bio-ethanol en elektrische aandrijving via bovenleidingen. Asko wil het wagenpark bestaande uit ongeveer 600 vrachtwagens zo snel mogelijk aanpassen naar volledig elektrisch aangedreven voertuigen. Het bedrijf heeft de ambitie om in de toekomst klimaatneutraal te worden. De samenwerking tussen Scania en Asko helpt beide bedrijven in hun zoektocht naar de gewenste oplossingen.

Voor de test met de toepassing van waterstof gaan de wagens routes afleggen van bijna 500 kilometer. Om verbrandingsmotoren volledig te kunnen vervangen door elektromotoren moet eerst goed onderzocht worden hoe de batterijcapaciteit vergroot kan worden. In de toekomst zullen volledig elektrisch aangedreven vrachtwagens de standaard worden, zeker in stedelijke gebieden. Een voldoende batterijgrootte is daarbij van essentieel belang zodat de afstand radius een vergelijkbare reikwijdte hebben als bij de huidige aandrijvingen door diesel.

0 3

Op de Afsluitdijk bij Den Oever moet een testcentrum gerealiseerd worden die zelfstandig draaiende duurzame energienetwerken gaat testen. Op de Afsluitdijk worden verschillende projecten uitgevoerd voor de opwekking van duurzame energie uit water, wind en zon.

De duurzame energienetwerken, Off Grid Energy Systems, kunnen continu geheel zelfstandig werken om elektriciteit op te wekken, op te slaan en te leveren. Het testcentrum, Off Grid Test Centre (OGTC) gaat onderzoek uitvoeren en er worden daarbij verschillende systemen getest. Het doel is duurzame, onafhankelijk werkende en betaalbare alternatieven te ontwikkelen voor de huidige gebieden en eilanden die geen aansluiting hebben op het centrale openbare elektriciteitsnetwerk. Fase 1, het ontwerp, de bouw en de oplevering van het OGTC moet medio 2017 gerealiseerd zijn. Het ligt in de planning dat het centrum eind 2021 weer verwijderd wordt.

Het testcentrum wordt gerealiseerd door MPower, een samenwerkingsverband tussen Wind Energy Solutions, ZON Energie, Tocardo en batterijleverandciers. Door een bijdrage van de Rijksbijdrage Regeling Ambities Afsluitdijk en de investeringen door de betrokken bedrijven zijn de kosten voor het OGTC gedekt.

Het project maakt onderdeel uit van het programma “De Nieuwe Afsluitdijk”. Het doel van dat programma is om de Afsluitdijk te maken tot een innovatieve, energie neutrale dijk met internationale uitstraling. De vernieuwde dijk moet uiteindelijk een gebied worden waar plaats is voor duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.

0 4

Dertig jaar na de kernramp in Tsjernobyl heeft de Oekraïense regering een invulling bedacht voor de spookstad. Er komt een groot zonnepark dat goed zal zijn voor 1 gigawatt energie.

In 1986 vond de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl plaats waarbij een gebied ter grootte van Luxemburg onbewoonbaar werd door de hoge radioactieve straling. Nog altijd is de 2.600 vierkante kilometer zone verboden toegang. Met het nieuwe plan om een groot zonnepark aan te leggen voor de opwekking van hernieuwbare energie komt er een zinvolle invulling van het spookgebied.

De Oekraïense minister van milieu zegt dat het gebied een ideale plek is voor de opwekking van zonne-energie. De zon schijnt er gemiddeld meer uren per jaar dan bijvoorbeeld in Duitsland. De grond is er goedkoop en er wonen rondom het gebied veel mensen die gekwalificeerd zijn om in energiecentrales te werken. Al dit jaar is het de bedoeling dat er voor 4 megawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd gaat worden.

De kosten voor de aanleg van het park worden geschat op 1 miljard euro. Geldschieters moeten nog gevonden worden. Er is al interesse getoond door twee Amerikaanse investeringsbedrijven en vier Canadese energiebedrijven. Ook is de Oekraïense regering in gesprek met de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling.

0 7
verwarming
verwarming

Voor het eerst is Groengas van Omrin geleverd aan het publieke energienet van Liander. Het afvalverwerkingsbedrijf produceert het gas uit organisch afval.

Omrin is al jaren bezig als biogasproducent. Een investering van 5 miljoen in de gasopwerkingsinstallatie door aandeelhoudende gemeenten gaf een impuls in de ontwikkelingen. Biogas ontstaat door vergisting van organisch afval. Met gas uit de stortplaats wordt dit gas op kwaliteit gebracht en kan dan als Groengas aangeboden worden. Het gebruik is daarbij gelijk aan dat van aardgas. Omrin streeft een circulaire economie na en de productie van Groengas sluit daar helemaal op aan.

De nieuwe installatie voor de gasopwerking is nu de grootste van de Benelux en goed voor een jaarlijkse productie van 14 miljoen kubieke meter Groengas. Omrin gebruikt 1 kuub daarvan voor het eigen tankstation voor de zestig bedrijfsvoertuigen. De rest, 13 miljoen kubieke meter, komt ter beschikking van het publieke energienet van Liander. Maar liefst 10.000 huishoudens kunnen daarmee van gas worden voorzien.

0 66

Voor de kust van West-Australië liggen sinds een jaar drie boeien die een record aan groene stroom produceren. Carnegie Wave Energy ontwikkelde het ingenieuze systeem met groot succes tot gevolg.

Ongeveer 1 tot 2 meter onder het zeeoppervlak drijven de boeien op de golven. Ze zijn via een kabel verbonden met pompen op de oceaanbodem. De bewegingen van de boeien in de golven drijven de pompen aan. Water wordt onder druk door een pijplijn naar het vaste land gepompt waardoor een conventionele waterkrachtturbine in werking gesteld wordt en elektriciteit opwekt. De boeien produceerden het afgelopen jaar maar liefst 14.000 uur lang stroom, voldoende voor de stroomvoorziening en schoon water voor de grootste marinebasis van Australië.

Carnegie Wave Energy ontwikkelde het CETO-project. In 2011 startte een kleine proeflocatie met een vermogen van 80 kilowatt en een systeem met een diameter van 7 meter. In 2015 werd het groter aangepakt met een vermogen van 240 kilowatt en een systeem met een diameter van 11 meter. Met het project is ongeveer 40 miljoen Australische dollar gemoeid. Golfenergie is een belangrijke optie voor Australië in de zoektocht naar duurzame energievoorzieningen. Ongeveer tachtig procent van de bevolking woont langs de kust en Australië is omringd door de sterke stromingen van de oceanen. Carnegie Wave Energy ontwikkelde daarom al nieuwe onderwaterboeien. De CETO-6 boeien krijgen elk een vermogen van 1 megawatt en moeten commercieel geëxploiteerd worden.

0 2

Midden in de Noordzee een nieuw eiland aanleggen met allemaal windmolens. Dat is het nieuwste plan van netbeheerder TenneT. Het eiland heeft een oppervlakte van 6 vierkante kilometer en kan als centraal punt dienen voor de Noordzeelanden waaraan de energie van de windmolens geleverd kan worden.

De visie van TenneT is gebaseerd op het streven naar realisatie van de Europese energietransitie met gebruikmaking van de Noordzee als energiebron en distributiecentrum. Het kunstmatige eiland dat bij Doggersbank, ten oosten van Noord-Engeland moet komen te liggen is een combinatie van grote windmolenparken en de verbinding van internationale stroomsnelwegen. De locatie bij de Doggersbank is gekozen omdat het centraal ligt en toch voldoende ver verwijderd van de kustlijn en het water relatief ondiep is.

TenneT is van mening dat windparken die verder van de kust verwijderd zijn meer mogelijkheden bieden op lange termijn dan die dichtbij de kust. Ook denkt de netbeheerder dat individuele lidstaten niet in staat zijn de noodzakelijke hoeveelheden zonne- en windenergie te kunnen opwekken om de Europese milieudoelstellingen te realiseren. Samenwerking tussen de Noordzeelanden is dus van groot belang en de doelstellingen dienen daarbij onafhankelijk gemaakt te worden van landsgrenzen. TenneT onderzoekt samen met de lidstaten of zo’n samenwerking tot stand kan komen.

0 8

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat in 2030 de Nederlandse infrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat energieneutraal moet zijn. Dat betekent dat de infrastructuur zelfvoorzienend moet worden in de benodigde energie. Hiervoor zijn innovaties nodig die Rijkswaterstaat wil toepassen in samenwerking met marktpartijen.

Er lopen al enkele innovaties die bijdragen aan de zelfvoorziening in de energiebehoefte voor de infrastructuur. Dat is echter nog lang niet voldoende om het totale energieverbruik voor wegen, vaarwegen, waterkeringen, sluizen en bruggen te kunnen dekken. Rijkswaterstraat wil daarvoor samenwerkingen zoeken met marktpartijen. Te denken valt aan zonnepanelen en windmolens die de energie langs snel- en waterwegen moeten opwekken. Het maaisel van bermgras kan omgezet worden in groen gas en ook kan verder ontwikkeld worden in de toepassing van duurzaam asfalt.

Innovaties die al in gevorderde teststadia zijn of zelfs al toegepast worden, is bijvoorbeeld het zonnefietspad SolaRoad in Krommenie waarin zonnepanelen verwerkt zijn. Het idee van SolaRoad zou ook toegepast kunnen worden op wegen waarop elektrische voertuigen al rijdende opgeladen worden. VolkerWessels-onderneming KWS is aan het experimenteren met wegen die geheel gemaakt zijn van gerecycled plastic, waardoor voertuigen elektrisch opgeladen kunnen worden via inductie.

Het bedrijf heeft ook een geluidsreducerend asfaltmengsel ontwikkeld, dat een lagere rolweerstand biedt. Daardoor bespaart een weggebruiker brandstof. Op de nieuwe Koningin Maximabrug in Alphen aan de Rijn gaan zonnepanelen en LED-verlichting de benodigde energie opwekken voor de werking van de brug, verkeerslichten en verlichting. Zonnepanelen worden ook toegepast bij een deel van de A6 waarmee voldoende energie opgewekt moet worden voor het verbruik van de energie voor het knooppunt Almere.

0 6
Eneco groene energie
Eneco groene energie

Tijdens de Energieraad in Luxemburg zullen de landen rondom de Noordzee hun afspraak bekrachtigen waarin zij aangeven samen te werken in de planning en de bouw van windmolenparken op zee. Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Ierland sluiten daarmee een gezamenlijk pact voor de opwekking van grootschalige duurzame windenergie.

De samenwerking heeft als doel om de bouwkosten van de off shore windmolenparken te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door een collectieve inkoop, een op elkaar afgestemde aanleg of een gezamenlijke ontwikkeling. Minister Kamp van Economische Zaken is initiatiefnemer in de samenwerking tussen de Noordzeelanden. Luxemburg grenst daarbij als enige niet aan de Noordzee, maar als onderdeel van de Benelux ziet het land zich toch geroepen mee te werken. De positie van de Benelux landen is volgens minister Kamp sterker in de gesprekken over het Europees energiebeleid dan wanneer deze landen zelfstandig deelnemen. Ook Ierland is niet een echt Noordzeeland, maar Kamp is van mening dat hoe meer landen meedoen in de samenwerking, hoe beter het is.

Minister Kamp geeft aan dat de samenwerking van de Noordzeelanden een grote doorbraak betekent in een Europees energiebeleid. Hij ziet met de onderlinge afspraken bovendien betere kansen voor de diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om makkelijker grensoverschrijdend zaken te doen, vergunningen aan te vragen en subsidies te krijgen.

0 1

Utrecht start op twee locaties een proef waarbij energiezuinig en duurzaam asfalt gebruikt wordt. De test moet duidelijk maken of het gebruikte asfalt minder belastend is voor het milieu en geschikt is om het huidige materiaal te vervangen.

De twee proeflocaties moeten mogelijkheden bieden om te testen met asfalt met een hoger recyclepercentage. Een alternatief voor het traditionele asfalt kan bijvoorbeeld Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) zijn. Dit asfalt wordt bij een lagere temperatuur gemaakt. Ook kan de aardolielijmstof bitumen vervangen worden door een milieuvriendelijk alternatief. De gemeente Utrecht wil de markt de flexibiliteit geven om met een voorstel voor duurzamer asfalt te komen op basis van de bestaande mogelijkheden. Volgens de gemeente brengt het gebruik van bijvoorbeeld hergebruikt asfalt een reducering van de CO2-uitstoot met zich mee.

Voorbeelden van bedrijven die zich bezig houden met duurzaam asfalt zijn al in beeld. BAM Wegen werkt samen met Dura Vermeer en de Zeeuwse Asfalt Onderneming in de asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom. Naar eigen zeggen is APM de duurzaamste asfaltcentrale van Nederland. Materialen uit oud asfalt bestaande uit steen, zand, stof en bitumen worden er maximaal hergebruikt in nieuw asfalt. Ook kan de centrale het asfalt bij lagere temperaturen produceren. Een ander voorbeeld is Aannemingsbedrijf Heros Sluiskil, dat asfalt heeft ontwikkeld uit granova en hergebruikt asfalt. Granova wordt gemaakt van de as dat overblijft na het verbranden van huishoudelijk afval.

0 3

Vanaf dit najaar gaan reisorganisaties inzichtelijk maken voor klanten hoeveel schade de verschillende reizen hebben op het klimaat. De gegevens worden zowel in brochures als op websites gepubliceerd. Zo komt per vakantiebestemming een totale “vakantievoetafdruk” beschikbaar.

Reisbrancheorganisatie ANVR heeft daarvoor in samenwerking met hogeschool NHTV in Breda, Hogeschool Zeeland en tien touroperators een nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Nu zijn er verschillende rekenmethodes die onderling soms met een factor 10 verschillen. In de nieuwe berekeningen worden de reis en de keuze voor de accommodatie meegenomen. Cijfers komen onder meer uit voorheen vertrouwelijke informatie van vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen. Bij het berekenen van het milieueffect van de accommodatie wordt onder andere gelet op het energieverbruik van het type accommodatie, het klimaat en de (duurzame) energiesector in het land van bestemming. Het uiteindelijke doel is om een app te ontwikkelen waarmee reizigers zelf het klimaateffect van hun reis kunnen berekenen.

Volgens de ANVR kunnen consumenten met de vakantievoetafdruk een verantwoorde keuze van hun vakantiebestemming maken. Of de consument ook daadwerkelijk op die manier met de gegevens zal omgaan is nog maar de vraag. De hoop is wel dat reisaanbieders de gegevens gebruiken om met de meest verantwoorde vliegbedrijven en bestemmingen te werken.

0 9

Onderzoek van de TU Delft wijst uit dat er een groot verschil is tussen het werkelijke en het verwachte energieverbruik van huizen. Het energielabel van een woning zegt namelijk helemaal niets over het daadwerkelijke energieverbruik van de bewoners. Bewustwording over het stookgedrag zal dit kunnen veranderen.

Promovenda Daša Majcen deed onderzoek onder meer dan 200.000 woningen waarbij ze het verschil tussen verwacht en werkelijk energieverbruik en energiebesparing door Nederlandse huishoudens analyseerde. Een energielabel van een woning geeft inzicht in de thermische waarden van het huis. Factoren als gezinssamenstelling en de manier van stoken gelden daarbij als vaststaande gegevens. Majcen concludeerde echter dat het gasverbruik van huishoudens met energielabel G gemiddeld vijftig procent lager ligt dan het theoretische verbruik en het werkelijke energieverbruik van label A woningen in veel gevallen twintig tot dertig procent hoger is dan theoretisch is vastgelegd.

De verschillen kunnen verklaard worden doordat in oude woningen niet altijd alle ruimtes cv-verwarming hebben en dat daardoor alleen de belangrijkste ruimtes verwarmd worden. Daarentegen denken bewoners van goed geïsoleerde huizen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun stookgedrag. Het is daarom beter om het gemiddelde werkelijke energieverbruik van huishoudens te vermelden. Daarnaast is het volgens Majcen van groot belang om bewoners bewuster te maken van hun stookgedrag.

0 6

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een onderzoek gestart naar een aantal alternatieven om afvalwater te kunnen dumpen. Het water wordt gebruikt bij het oppompen van olie en wordt daarbij met chemicaliën vervuild en erg zout. De NAM zoekt naar oplossingen om het productiewater te lozen na een lekkage.

Voorheen werd het afvalwater ongezuiverd geïnjecteerd in lege grasvelden in Twente. Echter is bij Hardenberg een lek in de leiding gevonden waarna de NAM de oliewinning in Drenthe stopte. Andere opties voor de lozing zijn dus hard nodig. De NAM heeft, onder toeziend oog van bestuurders uit Drenthe en Overijssel deze week een vijftal alternatieven gepresenteerd die het bedrijf wil laten onderzoeken.

Een van de manieren die de NAM aangeeft is het lozen van afvalwater in de Groningse Eems. Voor de dumping zal het water dan wel eerst gezuiverd worden. Ondanks die zuivering is het alternatief toch risicovol, zo blijkt uit begeleidende rapport bij de presentatie van de alternatieven. In geval van lekkage kan de verontreiniging via de Eemshaven in de Waddenzee terechtkomen. De Waddenzee staat op de lijst van het Werelderfgoed van Unesco.

Het water direct dumpen in de Waddenzee brengt hetzelfde risico met zich mee. In november is deze optie al besproken met bestuurders uit Drenthe en Overijssel waarbij al gewezen werd op de mogelijke negatieve gevolgen voor het Unesco gebied.

Een ander alternatief is opnieuw het injecteren van het ongezuiverde water in Twente. Naar aanleiding van de lekkage is er echter grote onrust ontstaan in Twente. Leden van de Provinciale Staten van Overijssel hebben al meermaals aangegeven dat de injecties nooit meer toegestaan zouden moeten worden.

Bij optie vier wordt het water ook in de bodem van Drenthe en Twente geïnjecteerd, maar dan zal het water eerst beperkt gezuiverd worden. Het laatste alternatief dat onderzocht zal worden is volledige zuivering van het water, waarna het schone water geloosd wordt.

0 19

Bijna drie ton subsidie krijgt het bedrijf Plant-e van de provincie Brabant voor een veldproef die moet uitwijzen of het vrijmaken en opslaan van energie uit wortels van planten geschikt is om op grote schaal te produceren. Het bedrijf is een spin-off van Wageningen Universiteit. De proef wordt in Budel gehouden.

De techniek om energie uit de wortels van levende planten te halen is gebaseerd op het feit dat planten meer energie produceren dan nodig is. De overtollige energie van de plant wordt in de vorm van organisch materiaal door de wortels afgegeven aan de bodem. Dit organische materiaal wordt afgebroken door bacteriën waarbij elektronen vrijkomen. Via een koolstofanode worden die elektronen “geoogst” waardoor een stroom gaat lopen.

De subsidie door de provincie Brabant betreft 60 procent van de totale kosten van de veldproef. De opwekking wordt gedaan onder natuurlijke omstandigheden en is goed te combineren met natuurfuncties. De innovatieve manier van energie opwekking door Plant-e kan op termijn een positieve bijdrage leveren aan de financiering van het Natuurnetwerk Brabant. Ook past het initiatief goed binnen de visie en strategie voor duurzame energie zoals vastgelegd in het provinciaal Uitvoeringsprogramma Energie.

De proef in Budel zal ruim een jaar duren. Het wordt uitgevoerd in een nat natuurgebied grenzend aan zinkbedrijf Nyrstar. De energiestrategie van dat bedrijf sluit goed aan bij de innovatieve opwekking van duurzame energie van Plant-e. Nyrstar wil een deel van de grote energiebehoefte die de zinkproductie nodig heeft organiseren via de opwekking van duurzame energie.

0 2

De lage olieprijs heeft een positieve uitwerking op de economie. De keerzijde is dat het aanhouden van de lage olieprijs nadelige gevolgen heeft voor het realiseren van de klimaatambities. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de lage olieprijs op de Nederlandse economie.

Duurzame investeringen worden minder aantrekkelijk door de lage olieprijs. Volgens een woordvoerder van DNB is het ontbreken van een goed functionerende belasting op de uitstoot van CO2 daar debet aan. De woordvoerder zegt dat wanneer de situatie zo blijft, dit de noodzakelijke energietransitie remt. Nederland moet juist de prestaties op het gebied van duurzame energie verbeteren. Op korte termijn zullen investeringen in duurzame energie nog niet in gevaar komen, omdat daarvoor al eerder afspraken zijn vastgelegd. Op langere termijn worden wel problemen voorzien. Zo zullen consumenten bijvoorbeeld minder snel voor een elektrische auto kiezen, als de olieprijs zo laag blijft. Ook bedrijven zullen minder snel tot schone oplossingen besluiten wanneer fossiele brandstoffen goedkoop zijn.

De aanhoudende lage olieprijs wordt veroorzaakt doordat de Verenigde Staten zich ontpopt als (schalie-)olieleverancier. Bovendien is Iran weer terug op de oliemarkt. Vanuit China is minder vraag naar olie omdat dat land hard werkt aan het opvoeren van duurzame energie. De lagere vraag vanuit China en het hogere aanbod van olie drukken de prijs.