Tags Artikelen met de tag "groene energie"

groene energie

0 12

Met de vereniging in de Transitiecoalitie doen zo’n veertig bedrijven een oproep aan de Nederlandse overheid om de energietransitie een hoge prioriteit te geven. Het aantal bedrijven dat zich bij het verbond aansluit groeit wekelijks. De coalitie wil onder meer dat er een klimaatwet gemaakt wordt en een klimaatminister aangesteld wordt.

Ongeveer veertig Nederlandse ondernemingen omarmt de klimaatdoelen die vorig jaar in december in Parijs zijn opgesteld. Die doelstellingen betekenen voor Nederland een reductie van de broeikasgassenuitstoot met 80 tot 95 procent in 2050. Op dit moment echter is het energiebeleid in Nederland verdeeld over verschillende departementen. Ook is het beleid volgens de coalitie niet gericht op de lange termijn. Daarmee lijkt Nederland de doelstellingen niet te zullen halen.

De Transitiecoalitie stelt een aantal maatregelen voor die het tij moeten keren. Met de invoering ervan kan Nederland een versnelling inzetten die de kans biedt om op het gebied van verduurzaming internationaal leider te worden. Het biedt Nederland de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. Vier voorstellen doet het verbond aan de overheid.

Als eerste dient een klimaatwet gemaakt te worden om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord in 2050 te realiseren. Daarbij moeten ook concrete tussendoelen gesteld worden voor 2030 en 2040. Ten tweede moet een minister aangesteld worden voor economie, klimaat en energie. Deze minister zorgt voor de samenhang in het beleid en maakt het mogelijk om de kansen van de nieuwe economie te verzilveren. Derde maatregel is het aanwijzen van een onafhankelijke klimaatautoriteit die de gemaakt afspraken op lange termijn (dus over kabinetten heen) borgt door het verbinden van partijen en hen aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering. Als laatste dient een nationale investeringsbank opgezet te worden die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

0 13

Het staatsenergiebedrijf van Costa Rica, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) regelt de productie en distributie van energie in het land in Centraal-Amerika. Het bedrijf maakt bekend dat de afgelopen achtereenvolgende 76 dagen uitsluitend duurzame energie gebruikt is in het land.

Costa Rica heeft vorig jaar in totaal 299 dagen op duurzame energie gedraaid. Tot nu toe staat de teller dit jaar op 150 dagen zonder gebruik van traditionele energiebronnen waarvan 76 dagen achter elkaar. Het land wil het eerste klimaat neutrale land ter wereld zijn in 2021.

Waterkracht is de voornaamste energiebron voor Costa Rica. Maar liefst 80 procent van de duurzame energie wordt uit waterkracht gehaald. In de rivier Reventazón liggen drie dammen waarvan twee actief in de energieproductie. De derde wordt komende week actief met een capaciteit van 305,5 megawatt. Critici geven aan dat waterkracht een te kwetsbare energiebron is. Deze manier van energie opwekken vereist een consistente regenval. Dat betekent dat in tijden van droogte niet voldoende energie opgewekt kan worden en teruggegrepen moet worden op olie, steenkool of aardgas.

De duurzame productie van elektriciteit in Costa Rica komt vooral uit waterkracht. Daarnaast wordt ongeveer 12 procent van de energiebehoefte gehaald uit aardwarmte en 7 procent komt van windturbines. De zon is een energiebron die onder aan de lijst staat met slecht 0,01 procent aandeel in de landelijke elektriciteitsbehoefte.

0 3

Ze deden er een jaar en vijf maanden over, maar eind juli is de Solar Impulse van piloten Bertrand Piccard en André Borschberg eindelijk geland in Abu Dhabi. Het vliegtuigje voltooide daarmee voor het eerst een vlucht rond de aarde op alleen maar zonne-energie.

Piccard en Borscherg hadden voor hun tocht 16 tussenstops nodig in onder meer India, China, de Verenigde Staten en Spanje. Ook stond hij bijna een jaar stil op Hawaï omdat zijn vliegtuigje beschadigd was geraakt. Beide mannen wisselden elkaar bij het vliegen af want de Solar Impulse biedt slechts plaats aan 1 persoon om zoveel mogelijk gewicht te besparen.

De tocht van 35.000 kilometer eindigde in Abu Dhabi omdat hij daar ook was begonnen. De vluchten in het Midden Oosten waren ook direct het gevaarlijkst. Dat kwam doordat er daar verschillende zones in het luchtruim zijn waar je niet mag komen en bovendien heb je er veel gevaarlijk sterke luchtstromen waardoor je met een licht vliegtuigje makkelijk uit koers raakt.

De Solar Impulse weegt slechts 1.600 kg en kan op een maximale hoogte van 8,5 kilometer vliegen.

0 2

In de eerste helft van 2016 blijven investeringen in hernieuwbare energiebronnen wereldwijd achter ten opzichte van het vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

In het hele jaar 2015 werd mondiaal 348,5 miljard dollar geïnvesteerd in groene energie, een recordbedrag vooral veroorzaakt door de opkomende landen. Tot nu toe is in 2016 slechts 116,4 miljard gestoken in hernieuwbare energie. Volgens BNEF is de daling te wijten aan lagere investeringen in Azië. Bovendien richten ontwikkelaars zich vooral op kleinere projecten, die minder grote investeringen nodig hebben.

Uit de cijfers blijkt ook dat windenergie het wereldwijd relatief slechter doet dan andere duurzame bronnen. In vergelijking met dezelfde periode in 2015 daalden bestedingen in het afgelopen tweede kwartaal met 13 procent. Investeringen in zonne-energie stegen daarentegen juist met 23 procent. BNEF voorspelt dat wind- en zonne-energie vanaf het volgende decennium de goedkoopste energiebronnen zullen zijn in veel landen.

Meer investeringen in hernieuwbare energie zijn nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden. Het BNEF verwacht dat in 2040 de jaarlijkse uitstoot mondiaal maar liefst 700 megaton CO2 zal zijn. Dit is vijf procent meer uitstoot dan het vorig jaar. Het gebruik van fossiele brandstoffen als steenkool en gas zal ook in de toekomst blijven, ondanks de fundamentele transformatie van het wereldwijde energiesysteem.

0 9

In de komende ronde van de SDE+ wordt een miljard euro aan extra subsidiegelden gestopt. Het geld komt uit de subsidiebegroting die eigenlijk pas de komende jaren beschikbaar zou komen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dit bekend gemaakt en zegt met de maatregel de grote vraag te willen tegemoetkomen.

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een ministeriële regeling ter bevordering van de totstandkoming van schone en hernieuwbare energie. In de eerste ronde stond dit jaar al 4 miljard euro ter beschikking. Er werd echter ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd dan beschikbaar was. Dit najaar zou eveneens 4 miljard euro subsidie beschikbaar komen, maar dat wordt nu dus verhoogd naar 5 miljard euro. Het is nog onbekend hoeveel stimuleringsgeld volgend jaar opengesteld wordt, maar volgens het ministerie zijn de bedragen vergelijkbaar met dit jaar.

De SDE+ regeling ondersteunt vooral de goedkoopste technologieën met de hoogste energieopbrengst. Kleinschalige projecten maken ook grote kans om gehonoreerd te worden. De productie van alle soorten groene stroom maken kans op een bijdrage, zoals zonne-energieprojecten, biomassa verbranding, windmolens op eigen terrein, geothermie. Ontwikkelaars die de subsidie aanvragen hebben vijftien jaar de tijd om de productie van groene energie op gang te krijgen. Wordt er geen stroom geproduceerd, dan wordt de subsidie niet uitgekeerd.

0 28

Hèt grote dilemma voor duurzame energiebronnen als zon en wind vormen de grote pieken en dalen die erbij komen kijken. De groene stroom die opgewekt wordt moet direct gebruikt worden. Als dat niet kan, gaat de energie verloren. Nuon gaat dit probleem oplossen door te experimenteren met het gebruik van accu’s op het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde. Teveel opgewekt windenergie kan daardoor opgeslagen worden en gebruikt worden in tijden dat het niet zo hard waait of als er een piekvraag naar elektriciteit is.

Het experiment van Nuon is uniek. Nog niet eerder zijn batterijen toegepast om duurzaam opgewekte energie op te slaan voor later gebruik. In eerste instantie plaatst het energiebedrijf twee accu’s in groene zeecontainers met een totale capaciteit van 3 megawatt. Dit is voldoende voor de stroom van 1800 tot 2200 huishoudens. Het is de bedoeling dat de batterijen vijftien tot twintig jaar meegaan. Op termijn staat een uitbreiding van de capaciteit op stapel naar 12 megawatt in acht accu’s.

Het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde is volgens Nuon de ideale locatie voor de proef. Al sinds de opening in 2011 dient het park al als nationaal windenergielaboratorium waarin geëxperimenteerd wordt met allerlei nieuwe vindingen. De test met de opslag van windenergie in accu’s is van groot belang voor de toekomst van windenergie. Voor de stroomvraag zal een steeds groter beroep gedaan worden op windenergie. Het oplossen van het vraagstuk omtrent de opslag van teveel opgewekte energie is daardoor van het grootste belang om windstiltes en pieken in de energievraag op te kunnen vangen.

0 8

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat in 2030 de Nederlandse infrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat energieneutraal moet zijn. Dat betekent dat de infrastructuur zelfvoorzienend moet worden in de benodigde energie. Hiervoor zijn innovaties nodig die Rijkswaterstaat wil toepassen in samenwerking met marktpartijen.

Er lopen al enkele innovaties die bijdragen aan de zelfvoorziening in de energiebehoefte voor de infrastructuur. Dat is echter nog lang niet voldoende om het totale energieverbruik voor wegen, vaarwegen, waterkeringen, sluizen en bruggen te kunnen dekken. Rijkswaterstraat wil daarvoor samenwerkingen zoeken met marktpartijen. Te denken valt aan zonnepanelen en windmolens die de energie langs snel- en waterwegen moeten opwekken. Het maaisel van bermgras kan omgezet worden in groen gas en ook kan verder ontwikkeld worden in de toepassing van duurzaam asfalt.

Innovaties die al in gevorderde teststadia zijn of zelfs al toegepast worden, is bijvoorbeeld het zonnefietspad SolaRoad in Krommenie waarin zonnepanelen verwerkt zijn. Het idee van SolaRoad zou ook toegepast kunnen worden op wegen waarop elektrische voertuigen al rijdende opgeladen worden. VolkerWessels-onderneming KWS is aan het experimenteren met wegen die geheel gemaakt zijn van gerecycled plastic, waardoor voertuigen elektrisch opgeladen kunnen worden via inductie.

Het bedrijf heeft ook een geluidsreducerend asfaltmengsel ontwikkeld, dat een lagere rolweerstand biedt. Daardoor bespaart een weggebruiker brandstof. Op de nieuwe Koningin Maximabrug in Alphen aan de Rijn gaan zonnepanelen en LED-verlichting de benodigde energie opwekken voor de werking van de brug, verkeerslichten en verlichting. Zonnepanelen worden ook toegepast bij een deel van de A6 waarmee voldoende energie opgewekt moet worden voor het verbruik van de energie voor het knooppunt Almere.

0 2
Energie
Energie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte cijfers bekend waaruit blijkt dat het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland vorig jaar is toegenomen met 0,3 procent naar 5.8 procent. In 2015 kwam net geen 6 procent van het totale energieverbruik uit schone energie opgewekt door het gebruik van windmolens, zonnepanelen, aardwarmte en het stoken van biomassa. Maar de stijging is minimaal en maakt dat in dit tempo de doelen van het Energieakkoord uit 2013 bij lange na niet gehaald zullen worden.

Vorige week nog kondigde minister Kamp van Economische Zaken aan dat hij verplichtende maatregelen zal gaan invoeren als bedrijven geen acties nemen om meer energie te sparen en duurzamer te ondernemen. Ook houdt Kamp vast aan het opvoeren van het bij- en meestoken van biomassa in de kolencentrales, waarvoor hij 3 miljard euro subsidie de komende jaren wil uitgeven. Volgens hem is dat de enige realistische manier om de doelstellingen voor 2020 te halen. Kritiek is er alom over dit plan. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Kamp met een plan komt voor de sluiting van de kolencentrales voordat zoveel subsidiegeld uitgegeven wordt. Kolencentrales stoten veel CO2 uit. Bovendien is het de vraag in hoeverre het bijstoken van biomassa uiteindelijk effectief is. De biomassa bestaat grotendeels uit houtsnippers. Nederland kan zelf niet aan de behoefte van houtsnippers voorzien en importeert het materiaal vooral uit Noord-Amerika. De kosten voor dat proces samen met de uiteindelijke reële winst voor het milieu geven niet zo’n rooskleurig plaatsje als het lijkt.

Om de inhaalslag te maken in het behalen van de energiedoelen voor 2020 moet een enorme sprong gemaakt worden. Voorbereidingen zijn daarvoor in volle gang. Zo moeten de komende jaren maar liefst vijf windmolenparken op de Noordzee verrijzen. In 2017 moet het eerste park voor de kust van Zeeland operationeel zijn.

0 5

Al eerder was bekend dat Nederland slecht scoort tussen de andere landen in Europa op het gebied van milieubeleid. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaven onmiskenbaar aan dat slechts 5,5 procent van de gewonnen Nederlandse energie uit hernieuwbare bronnen als wind en zon komen. Het Europese gemiddelde is 16 procent. Rick van der Ploeg, hoogleraar economie pleit nu voor maatregelen ter bevordering van zogenaamde schone energie.

In Trouw doet Van der Ploeg een dringende oproep aan de Nederlandse overheid om zo snel mogelijk fors te investeren in een toekomst zonder stoken op steenkool of olie en zonder gaswinning in Groningen. Nederland dient daarbij het voorbeeld van het buitenland te volgen. In Zweden wordt bijvoorbeeld energie uit waterkracht en uit verbranding van biomassa opgewekt. In Duitsland en Denemarken is veel overheidssteun voor investeringen in hernieuwbare energie. Daarnaast moeten bepaalde takken in het bedrijfsleven aangepakt worden volgens Van der Ploeg. Dankzij een ijzersterke lobby worden energieverslindende sectoren als transport en distributie ontzien door niet de volle maatschappelijke kosten te berekenen voor benzine, steenkolen en gas.

Het milieubeleid in Nederland kan volgens Van der Ploeg onder meer verbeterd worden door diverse overheidsinitiatieven, zoals de afschaffing van subsidies op fossiele brandstoffen en de toekenning van financiële steun voor generieke studies voor onderzoek naar energiebronnen van de toekomst, zoals zon, wind en algen.

0 1
Een sterk vervuilende kolencentrale
Een sterk vervuilende kolencentrale

Nederlandse consumenten stappen steeds vaker over naar goedkopere energieleveranciers. Duurzaamheid speelt daarbij bijna geen rol. Er wordt veelal naar de eigen portemonnee gekeken.

Bijna één op de zeven consumenten is het afgelopen jaar overgestapt van energieleverancier. Dat is een nieuw record sinds de invoering van de vrije energiemarkt. Het motief om over te stappen naar een andere leverancier blijkt voornamelijk financieel te zijn. Geld besparen is doorslaggevender dan de vergroening. Slechts 5% van de mensen die switchen heeft duurzaamheid als reden. De Autoriteit Consument en Markt deed onderzoek naar de motieven van consumenten die van energieleverancier veranderen.

Mensen die eenmaal de overstap gemaakt hebben, blijken dit een volgende keer makkelijker te doen. Van de consumenten die net geswitcht zijn van leverancier geeft 66% aan binnen twee jaar weer te zullen overstappen. Drie jaar geleden was voor 17% de duurzaamheid van de energie nog de hoofdreden om voor een andere leverancier te kiezen. Nu is dat nog maar een derde.

Onder de Nederlandse consumenten heeft 64% een energiecontract voor “groene stroom”. Echter, als die overeenkomsten beter bekeken worden, blijkt dat het grootste deel helemaal geen groene stroom betreft maar zogenaamde grijze. Door het gebruik van certificaten uit het buitenland kan de energie als groen bestempeld worden. De energie van Nederlandse windmolens dekt slecht 4,5% van de nationale stroombehoefte.

0 4

De provincie Gelderland heeft besloten geen individuele kleine subsidies meer te verstrekken ter stimulering van groene energie. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is tot de conclusie gekomen dat de subsidieregelingen van de afgelopen jaren niet voldoende voor een stimulans in de productie van groene energie hebben gezorgd.

In de afgelopen jaren konden veel inwoners van Gelderland een beroep doen op de provinciale subsidiepot voor elektrische scooters, autorijden op biogas, dubbelglas of zonnepanelen. Met ingang van dit jaar is dat allemaal van de baan. Een individuele woningeigenaar die zijn huis wil isoleren maakt nu alleen nog kans op een bijdrage wanneer hij zich verenigd en met de hele wijk alle huizen gaat isoleren. Een collectieve, grotere aanpak dus.

Op dit moment is 5,5 procent van de Gelderse energie groen, zoals wind- en zonne-energie, maar ook het stoken van hout. Over vier jaar moet het aandeel groene energie verhoogd zijn naar 14 procent. Dat kan volgens Van Dijk alleen gehaald worden in grootschalige investeringen. Gelderland is met Overijssel en Brabant bezig een nieuw groot investeringsfonds voor groene energie te maken. Dat fonds zou dan grootschalige woningisolatie moeten financieren en investeren in grootschalige energieproductie.

Daarnaast wordt op 17 maart een Gelders energieakkoord gepresenteerd met als grootste doelstelling dat huishoudens in 2030 helemaal geen restafval meer produceren en dat al het afval wordt gescheiden. Maar liefst 140 partijen hebben voor het akkoord de handen ineen geslagen, zoals alle gemeenten, Alliander, boeren en vervoersbedrijven.

0 10
Een sterk vervuilende kolencentrale
Een sterk vervuilende kolencentrale

Uit de meest actuele cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt de verontrustende tendens dat steeds meer mensen overstappen van groene naar grijze energie. Het overheidsbeleid van het vergroenen van de energiesector staat haaks op deze trend.

Niet eerder wisselden vorig jaar zoveel mensen van energieleverancier. Eén op de zeven huishoudens koos voor een ander energiebedrijf. In de periode van juli 2014 en juli 2015 stapte 14,1% over waar dat in dezelfde periode daarvoor nog 13,3% was. Helaas werd daarbij niet altijd voor een groenere optie gekozen. Het aantal huishoudens met groene stroom nam in die periode af met maar liefst 6%.

Volgens D66-kamerlid Stientje van Veldhoven maakt de huidige regering het makkelijke voor kolencentrales om te blijven produceren. Daardoor kan het gebruik van kolen toenemen, ondanks de extra belasting die in het kader van de Europese afspraken op CO-2 uitstoot op kolen zijn ingesteld. Kolen zijn twee keer zo vervuilend is als gas en nog vele malen meer vervuilend is dan groene stroom waarbij geen CO-2 uitstoot is.

Ook stappen veel mensen af van groene stroom door het gebrek aan geloofwaardigheid. Vorige maand concludeerde de ACM nog dat energiebedrijf Innova Energie zich niet aan de regels voor groene stroom hield. Zo is vaker bij energieleveranciers gebleken dat de groene stroom lang niet zo groen was als werd voorgedaan.

0 101
Eneco groene energie
Eneco groene energie

Eneco wil niet langer meedoen met het behalen van de doelstellingen uit het energieakkoord. Dat heeft het energiebedrijf deze week bekendgemaakt. Eneco ziet zich gedwongen investeringen in nieuwe projecten terug te brengen met 400 miljoen euro. Daardoor kan er ook geen geld meer gestoken worden in projecten voor duurzame energie, waaronder de bouw van windparken en het aanleggen van warmteleidingen.

Het besluit van Eneco lijkt een direct antwoord op een maatregel van minister Kamp om energiebedrijven verplicht op te splitsen in een commercieel deel en een publiek productiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur. Met die maatregel moet de macht van de bedrijven worden beteugeld en de positie van de consument worden verstevigd.

Eneco heeft bij de rechter gepoogd de maatregel ongedaan te laten maken, zonder succes. Daar baalt topman Jeroen de Haas stevig van, want hij zegt zo niet meer te kunnen concurreren met grote energiebedrijven in andere landen. Vooral omdat daar de splitsing nog lang niet aan de orde is.

Om meer kapitaal te behouden en de eigen positie te verstevigen ziet Eneco zich daarom gedwongen de investeringen in groene energie stop te zetten. Desondanks zullen er volgens De Haas nog steeds 800 tot 1.000 banen verloren gaan.

 

0 16
IKEA en groene energie
IKEA en groene energie

De bekende Zweedse woonketen IKEA is van plan volledig zelfvoorzienend te worden op energiegebied. Er wordt 600 miljoen euro opzij gezet om over vijf jaar geen energieleverancier meer nodig te hebben. IKEA wil zelf zoveel groene energie opwekken dat de eigen filialen er volledig op kunnen draaien.

IKEA heeft inmiddels wereldwijd al 700.000 zonnepanelen op daken van de eigen filialen gelegd. Er is echter ook al meegewerkt aan een project met windmolens in Amerika. Die investeringen hebben ervoor gezorgd dat er in al bijna 70 procent van de energiebehoefte van het bedrijf wordt voorzien met duurzame energie die bedrijf zelf opwekt. In vijf jaar tijd moet dit met de nieuwe investeringen naar 100 procent gebracht worden.

Het grootste deel van de 600 miljoen euro zal worden gestoken in nieuwe projecten voor windenergie. Slechts 100 miljoen euro zal voor projecten zonne-energie gebruikt worden, de overig 500 miljoen wordt ingezet voor nieuwe windmolenparken. Momenteel bezit het bedrijf al 314 windmolens, daar gaan er dus waarschijnlijk al snel nog veel meer bijkomen.

IKEA heeft momenteel iets meer dan 350 filialen en er werken 150.000 mensen. Het bedrijf zet al jarenlang groot in op groene energie en in sommige winkels kun je zelfs zonnepanelen kopen.

0 33
Een stuwmeer in Costa Rica
Een stuwmeer in Costa Rica

Het Centraal Amerikaanse landje Costa Rica functioneert al 75 dagen op alleen maar groene energie. Dat komt vooral door de hevige regenval van de afgelopen periode, maar op termijn wil Costa Rica proberen om nooit meer fossiele brandstoffen nodig te hebben voor hun energie.

In veel Europese landen is het streven om binnen nu en vijf jaar voor 25% te zijn overgestapt op groene energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Costa Rica neemt daar geen genoegen mee en streeft naar 100%. Dit lukt zelfs al, gedurende korte periodes. Welk voordeel heeft Costa Rica op andere landen dat het deze ambitieuze doelstelling soms al weet te halen? Het antwoord zit hem in de waterkrachtcentrales van het land, die tijdens perioden van regenval in staat zijn genoeg energie op te wekken voor het hele land.

Costa Rica heeft een olievoorraad die het aan zou kunnen boren, maar wil dat uitdrukkelijk niet gaan doen om het milieu te sparen. In plaats daarvan gaat het land de komende jaren investeren in thermische energie, waarbij de warmte van de aarde zelf wordt gebruikt om energie op te wekken. Zo wil het land in 2021 klimaatneutraal zijn. Costa Rica heeft momenteel ongeveer 5 miljoen inwoners.