Tags Artikelen met de tag "windenergie"

windenergie

0 18

Naar aanleiding van klachten van kritische organisaties rondom windenergie onderzocht de Nationale Ombudsman de online informatie over windenergie van de Sociaal Economische Raad (SER). De Ombudsman concludeert dat de gegeven informatie onjuist, onvolledig en achterhaald is. Ook de rol die Ed Nijpels, aanjager van de vergroening van de energieproductie, bij de informatievoorziening speelt wordt door de Ombudsman gehekeld.

Volgens de Nationale Ombudsman worden de nadelen die windmolens met zich meebrengen op de website van de SER gebagatelliseerd zonder verdere onderbouwing. Hij deed onderzoek naar de informatievoorziening op verzoek van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). Deze organisaties zijn voorstander van duurzame energieopwekking, maar plaatsen vraagtekens bij de bouw van veel grote windmolens in Nederland. De informatie van de SER is vooral gericht op de promotie van de plaatsing van windmolens. De SER moet de uitvoering van het Energieakkoord bewaken. Ed Nijpels is voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord en houdt er namens de SER toezicht op dat het akkoord in goede banen geleid wordt.

Op de website van de SER plaatste in 2015 zogenaamde factcheckers over windenergie. Daarin komt onder meer naar voren dat slechts een klein deel van omwonenden hinder ondervindt van het geluid van windturbines. De bewering wordt niet onderbouwd met onderzoeksresultaten. Ook zou de waardedaling van huizen in de nabijheid van windmolens gering zijn. Deze uitspraak is gebaseerd op een onderzoek van vóór 2011. Sindsdien is het aantal windturbines toegenomen in aantal en grootte en worden ze dichter bij woongebieden geplaatst. Ook de gezondheidsrisico’s en slaapproblemen van omwonenden worden vergoelijkt.

De Ombudsman raadt de SER en Ed Nijpels aan de informatie te controleren op juistheid, volledigheid en actualiteit. De SER verbaast zich over de bevindingen van de Ombudsman en deelt de mening niet dat ze opzettelijk uitsluitend positief tegenover windenergie staat. Volgens de Raad komen zowel voor- als nadelen voldoende aan bod in de factcheckers.

0 28

Hèt grote dilemma voor duurzame energiebronnen als zon en wind vormen de grote pieken en dalen die erbij komen kijken. De groene stroom die opgewekt wordt moet direct gebruikt worden. Als dat niet kan, gaat de energie verloren. Nuon gaat dit probleem oplossen door te experimenteren met het gebruik van accu’s op het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde. Teveel opgewekt windenergie kan daardoor opgeslagen worden en gebruikt worden in tijden dat het niet zo hard waait of als er een piekvraag naar elektriciteit is.

Het experiment van Nuon is uniek. Nog niet eerder zijn batterijen toegepast om duurzaam opgewekte energie op te slaan voor later gebruik. In eerste instantie plaatst het energiebedrijf twee accu’s in groene zeecontainers met een totale capaciteit van 3 megawatt. Dit is voldoende voor de stroom van 1800 tot 2200 huishoudens. Het is de bedoeling dat de batterijen vijftien tot twintig jaar meegaan. Op termijn staat een uitbreiding van de capaciteit op stapel naar 12 megawatt in acht accu’s.

Het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde is volgens Nuon de ideale locatie voor de proef. Al sinds de opening in 2011 dient het park al als nationaal windenergielaboratorium waarin geëxperimenteerd wordt met allerlei nieuwe vindingen. De test met de opslag van windenergie in accu’s is van groot belang voor de toekomst van windenergie. Voor de stroomvraag zal een steeds groter beroep gedaan worden op windenergie. Het oplossen van het vraagstuk omtrent de opslag van teveel opgewekte energie is daardoor van het grootste belang om windstiltes en pieken in de energievraag op te kunnen vangen.

0 4

In het afgelopen jaar zijn de investeringen in windmolens op zee in Europa en de geïnstalleerde capaciteit verdubbeld ten opzichte van 2014. Cijfers van de European Wind Energy Association (EWEA) wijzen dit aan.

Maar liefst 13,3 miljard euro is in 2015 geïnvesteerd in windmolens op zee waarbij 754 nieuwe windturbines werden geplaatst met een totale capaciteit van meer dan 3 gigawatt. Dat vermogen komt neer op stroomvoorziening voor ongeveer een miljoen gezinnen. De windmolens nemen niet alleen in aantal toe, ze worden ook steeds groter. De gemiddelde capaciteit per molen steeg van 3,7 naar 4,2 megawatt. De grootste groei in het afgelopen jaar is gerealiseerd in Duitsland.

In totaal heeft Europa nu voor 11 gigawatt aan windmolens in zee staan. Momenteel worden nog gebouwd aan zes parken. Wanneer die opgeleverd zijn, stijgt de capaciteit naar 12,9 gigawatt. Groot-Brittannië heeft het grootste aandeel in de Europese windenergie en voert de lijst aan met 5 gigawatt. Duitsland is door de groei van het afgelopen jaar een goede tweede met iets meer dan 3 gigawatt.

De enorme toename in windmolens is te danken aan de vertraging die projecten eerder hadden opgelopen. 2016 zal naar verwachting veel rustiger verlopen. Daarna zal er weer een grotere groei volgen, zodat in 2020 meer dan 20 gigawatt wordt opgewekt door windenergie. Wat er na 202 gaat gebeuren is nog ongewis. Volgens Giles Dickson, CEO van de EWEA boekt de industrie grote vooruitgang in het reduceren van kosten. Er is echter behoefte aan regeringen die een duidelijke visie garanderen op de volumes die op de lange termijn gewenst zijn. Duidelijke wetgeving is daarbij nodig die de nodige investeringen daarvoor mogelijk maakt. Ook een actieve samenwerking tussen regeringen is van cruciaal belang.

0 14

Windmolenparken hebben een veel slechtere energieopbrengst dan algemeen wordt aangenomen. Dat zegt het Max Planckinstituut na eigen onderzoek.

Waarom de opbrengst tegenvalt heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste daarvan is dat de achterste windmolens van een windmolenpark aanzienlijk minder wind vangen dan de molens die vooraan staan, en dat zijn de molens waar de gehele energieopbrengst doorgaans mee wordt berekend. De geschatte energie is dus veel hoger dan wat er werkelijk kan worden opgewekt.

Onderzoeker Lee Miller heeft met zijn collega’s becijferd dat je voor een windmolenpark zoals die momenteel worden aangelegd een gemiddelde jaaropbrengst kunt verwachten van een Watt per vierkante meter.

Miller neemt een gepland windmolenpark bij Borssele als voorbeeld. Daar wordt nu uitgegaan van een totaalopbrengst die vier tot vijf keer hoger is dan wat er volgens zijn eigen berekening werkelijk te behalen is. Het is volgens hem ook eenvoudig waarom dit zo is. De windmolens halen allemaal energie uit de lucht, waardoor het verderop in het windmolenpark gewoonweg minder hard waait dan aan de voorkant en dit merk je behoorlijk in de energieopbrengst.

Volgens Miller zou het ook weinig verschil maken of je een windmolenpark op land of in de zee bouwt, in elk geval niet voor de energieopbrengst ervan.

0 78

Ondernemers en particulieren in de gemeente Emmen in Drenthe kunnen hun braakliggende terrein voortaan gaan inrichten als zonneakkers. Hiertoe is onlangs een nieuwe beleidsvisie ontwikkeld, waardoor het makkelijker gaat worden om zonneakkers te realiseren.

De gemeente heeft laten weten dat ze meer heil ziet in zonne-energie dan in windenergie en wil het gebruiken van zonne-energie motiveren. Er is daarom inmiddels een lijst met criteria opgesteld waar terreinen aan moeten voldoen om als zonneakker dienst te mogen doen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om stukken van een bedrijventerrein waar zich nooit een bedrijf heeft gevestigd, of het aanwijzen van een terrein in een dorp waar de bewoners gezamenlijk een zonne-akker kunnen beginnen om zelf energie op te gaan wekken.

Emmen heeft zich tot doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Alle in de gemeente gebruikte energie moet dan afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.