Tags Artikelen met de tag "zonnepanelen"

zonnepanelen

0 6

Opnieuw heeft Zelfstroom bewezen dat crowdfunding ook zeer succesvol ingezet kan worden voor het uitbreiden van duurzame energiebronnen. Binnen drie uur nadat het project gelanceerd op internet gelanceerd was, was de benodigde 700.000 euro binnen. Investeerders die een vorige keer te laat in actie kwamen, waren er nu als eerste bij.

Zelfstroom is een bedrijf dat samen met woningeigenaren in Nederland een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarvoor introduceerde het bedrijf onder meer het verhuren van zonnepanelen. Zoveel mogelijk particulieren worden zo in de gelegenheid gesteld om gebruik te kunnen maken van duurzame, zelf opgewekt energie. Een investering door de woningbezitter is niet nodig, hij betaalt huur. Dat deze optie aanslaat blijkt uit het snel toenemende aantal klanten dat kiest voor de huur van zonnepanelen.

De zonnepanelen worden bekostigd uit de crowdfunding campagnes. De investeerders dragen volgens Zelfstroom bij aan de versnelling van de energietransitie in Nederland. In totaal heeft het bedrijf met zijn crowdfunding acties al voor ongeveer 2,6 miljoen euro opgehaald ten behoeve van zonnestroomsystemen. Zelfstroom wil over vier jaar voor 100 miljoen euro aan zonnepanelen op particuliere woningen geplaatst hebben.

0 2

Sinds 2011 hebben maar liefst 189 grote zonneparken subsidie weten te krijgen. Slechts 20 daarvan zijn tot nu toe daadwerkelijke gerealiseerd. Dit blijkt uit cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen waarom de realisatie van de zonneprojecten op zich laat wachten. Een reden is bijvoorbeeld dat de kosten in de praktijk vaak hoger zijn dan in de begroting is opgenomen. Volgens Hans van den Boom, sectormanager duurzame energie bij Rabobank, komt het vaak voor dat extra kosten ontstaan bij projecten die groter zijn dan een hectare. Bij het maken van de begroting zijn die kosten doorgaans niet duidelijk.

Een andere reden voor de vertragingen is de huidige lage prijs voor elektriciteit. Bedrijven hebben daardoor geen zekerheid dat in de toekomst genoeg verdiend kan worden voor een rendabele exploitatie van een zonnepark. De lage stroomprijs speelt niet alleen een rol bij de ontwikkeling van zonneprojecten, maar ook bij sommige windparkexploitanten. Oudere windenergieprojecten waarbij kleinere windmolens geplaatst zijn hebben de meeste kans verlies te gaan maken.

Als derde reden kan aangenomen worden dat er een groeiende weerstand is bij bewoners en boerenbelangenorganisaties. Dit kan ondervangen worden door in te zetten op burgerparticipatie, waarbij meer gekeken wordt naar wat in een buurt past dan naar de grootte van het project.

Vertraging van de verschillende projecten is niet zonder gevolgen. De overheid hanteert een houdbaarheidsdatum voor subsidieregelingen. Als de realisatie te lang op zich laat wachten vervalt de overheidssubsidie. Het geld stroomt weer terug in de pot en er kan opnieuw een aanvraag ingediend worden, maar dat levert alleen maar meer vertraging op.

0 4

Plannen voor een zonnepaneleneiland op het Oostvoornse Meer in Zuid-Holland vindt enthousiasme bij de gemeente Westvoorne. Het initiatief voor de plannen komt van burgers uit de gemeente, die graag zien dat Zuid-Holland hierin een voortrekkersrol heeft.

De plannen waren in eerste instantie bedacht op het land. Echter, grond is duur en er is voldoende ruimte op het water waar drijvende zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Het idee op zich is niet nieuw. Zonnepaneleneilanden zijn al op veel plaatsen in de wereld te vinden. In Nederland zijn meerdere plannen voor zo’n eiland, onder meer in vergevorderd stadium in Elst en in experimentele fase in Rotterdam.

De panelen kunnen geplaatst worden op een soort plastic luchtbedden die als een lego systeem aan elkaar vast te maken en los te koppelen zijn. De initiatiefnemers willen starten met een pilot van een paar panelen op het meer om te kijken of het idee uitvoerbaar is in de praktijk. Een veld van vijf hectare met panelen kan dezelfde energie opwekken als één windmolen.

Ook rekenen de initiatiefnemers er op dat met de pilot het draagvlak voor het idee vergroot kan worden. Ze hopen dat veel burgers het idee omarmen en zich verenigen in bijvoorbeeld een coöperatie. Iedereen kan zich daarbij aansluiten en zo mede-eigenaar van het eiland worden. De gemeente Westvoorne is enthousiast over de plannen. Het eiland maakt het mogelijk voor mensen, die bijvoorbeeld zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, om schone energie op te wekken.

0 5
Duurzame energie
Duurzame energie

Sommige daken zijn niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor particulieren die zo’n ongeschikt dak hebben is het toch mogelijk te investeren in zonne-energie. Door diverse coöperaties worden initiatieven ontwikkelt waarbij zonnepanelen op grote daken van meestal industriële gebouwen worden geplaatst. Particulieren schaffen certificaten aan en profiteren daarmee van het financiële voordeel van investeren in zonne-energie. Een uitkomst voor mensen die wel willen investeren in duurzame energie, maar dat niet kunnen omdat hun dak niet geschikt is voor een zonnepaneel.

In de Achterhoek zijn al meerdere van dergelijke initiatieven uitgevoerd. De verschillende gemeenten steunen veelal de particuliere investeerders door het verstrekken van subsidies. Groenlo is een gemeente die steun heeft toegezegd door het verstrekken van subsidies. Maar liefst 450 zonnepanelen worden daar door coöperatie Groenkracht in samenwerking met de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) op daken geplaatst die door de Rouwmaat Groep beschikbaar zijn gesteld. Rouwmaat, actief in de grond-, weg- en waterbouw, heeft eventueel nog meer plaats beschikbaar. Particulieren die in het postcodegebied van Groenlo wonen, kunnen certificaten aanschaffen ter waarde van een zonnepaneel. Met de nieuwe belastingwetgeving is die investering zeer aantrekkelijk. De garantieregeling geldt voor een periode van dertien jaar. Behalve gemeentelijke steun is ook een aanvraag gedaan voor provinciale steun. Voorwaarde voor het verkrijgen van die steun is dat minimaal vijftig mensen intekenen voor het project. AGEM heeft toegezegd jaarlijks een deel van de winst om te zetten in maatschappelijke bijdragen.

0 13
Een windmolen van Pure energie
Een windmolen van Pure energie

Pure Energie, het energiemerk van de Raedthuys Groep, zal de komende twee jaar de daken van staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden van maar liefst 80.000 zonnepanelen voorzien. Daarmee zal het bedrijf uit Enschede één van de grootste dakgebonden zonnepanelenprojecten ter wereld realiseren.

Op een totale oppervlakte van 25 hectare dak zullen de zonnepanelen geplaatst worden. De verwachte jaarlijkse opbrengst zal 22 miljoen kilowattuur bedragen. Dit staat gelijk aan voldoende capaciteit voor zo’n 7.000 huishoudens om een jaar lang van energie te voorzien. De opbrengst wordt echter gebruikt voor de productieprocessen ter plaatse van het bedrijf.

Voor Pure Energie betekent dit project een doorbraak. In een klap wordt het bedrijf marktleider in Nederland. Tata Steel vindt met de samenwerking een goede invulling van de doelstelling om staal te maken met een zo laag mogelijk energieverbruik en CO2-uitstoot.

0 12

Over 15 jaar zal zonne-energie voor ongeveer 10 tot 14 procent voorzien in de energiebehoefte van Europa. Dat zegt onderzoeker Roland Berger. De kosten per opgewekte Watt zonne-energie dalen zo fors dat steeds meer mensen er financieel voordeel uit kunnen halen om zonnepanelen te laten plaatsen. Grote energiebedrijven krijgen het er alvast benauwd van.

Wat vooral opvallend is in het onderzoek van Berger zijn de grote verschillen tussen landen onderling voor wat betreft de kosten per opgewekte Watt. Wanneer die kosten in China bijvoorbeeld worden omgerekend naar euro’s blijkt zonne-energie daar slechts 1 euro en 4 cent per Watt te kosten.

Wanneer we kijken naar Europa is het vooral voor Italianen en Duitsers erg lucratief om zonnepanelen te laten installeren, want in die landen ligt de kostprijs op 1 euro en 60 cent per Watt. In vergelijking met die landen komen we er in Nederland nog altijd bekaaid af, want hier kost elke Watt zonne-energie nog altijd 3 euro en 27 cent. Dat is echter nog altijd minder dan in de Verenigde Staten, waar elke Watt omgerekend 3 euro en 55 cent kost.

Energiebedrijven die nu nog vooral gecentraliseerde leveranciers van energie zijn moeten doen er volgens de onderzoekers goed aan zichzelf binnenkort opnieuw uit te vinden als bedrijven die het uitwisselen van bij particulieren opgewekte energie mogelijk maken.

0 30
Energie
Energie

De Europese Commissie vindt dat je als particulier zelf je energie moet kunnen verkopen. Mensen die eigen zonnepanelen of windmolens bezitten moeten de stroom daarmee wordt opgewekt vrij kunnen verkopen op de internationale energiemarkt. Dat staat in een nieuw beleidsplan waar de komende maanden in Brussel over gediscussieerd zal worden.

Consumenten moeten op deze manier meer macht krijgen op de energiemarkt. Ze moeten ook kunnen profiteren van de energieprijzen, die soms van minuut tot minuut kunnen veranderen.

Maar volgens energiecommissaris Maros Sefcovic is het ook belangrijk dat energieprijzen voor duurzame energie de echte kosten weergeven. Door gesubsidieerde opbrengsten aan banden te leggen moet het duidelijker worden wat nu precies de kosten en baten zijn van het zelf exploiteren van hernieuwbare energiebronnen.

In het kort komt het erop neer dat consumenten in alle Europese landen hun stroom terug moeten kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk, net zoals dat al kan in Nederland. Dat moet er ook voor zorgen dat pieken en dalen binnen de EU makkelijker kunnen worden opgevangen, doordat energie beter kan worden uitgewisseld.

0 31

Amsterdam is koploper in Nederland voor wat betreft het opwekken van zonne-energie. Geen enkele andere gemeente wekt zoveel energie op met behulp van zonnepanelen als de hoofdstad. Dat zegt Natuur & Milieu die er onlangs onderzoek naar deden.

Dat komt volgens Natuur & Milieu natuurlijk met name doordat Amsterdam een van de grootste gemeentes van Nederland is. Want wanneer de cijfers worden vergeleken met het aantal inwoners staat de stad slechts op plek 390. Omdat er in Amsterdam relatief veel flats staan is dat natuurlijk ook wel logisch want het percentage mensen met een eigen woning dat ook inderdaad zelf zonnepanelen kan plaatsen is daarmee vrij laag.

Wanneer er wordt gekeken naar de meeste opgewekte zonne-energie per inwoner moeten we het grootste succesverhaal heel ergens anders zoeken. Zeewolde in de Flevopolder komt dan het beste uit de bus. Ook Dalfsen in Overijssel en Eersel in Noord-Brabant doen het erg goed.

Wanneer we kijken naar de grote steden en hoeveel energie daar per inwoner wordt opgewekt met zonnepanelen zien we dat Utrecht de grote winnaar is. Daar wordt per inwoner bijna 30 Wattpiek opgewekt. Den Haag volgt als tweede met slechts de helft daarvan en Amsterdam en Rotterdam zitten daar niet ver achter.

0 58
Duurzame energie
Duurzame energie

Wanneer zonnepanelen waarmee je als particulier stroom opwekt niet op je eigen dak staan moet je gewoon belasting betalen over de opgewekte energie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door energieleverancier Eneco en LochemEnergie, een energiecoöperatie.

Wanneer de stroom wordt opgewekt bij iemand anders is er volgens de rechtbank sprake van het leveren van energie. De Belastingdienst mag daarom gewoon eisen dat er belasting over die energie wordt betaald.

Zowel Eneco als LochemEnergie bepleitten in de rechtszaal zonder succes dat er zo een ongelijkheid in stand wordt gehouden tussen mensen die wel, en mensen die geen geschikt dak hebben om zelf energie op te wekken. Volgens hen komt het de groei van duurzame energie in Nederland dan ook niet ten goede als burgers worden ontmoedigd om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Mensen die hun zonnepanelen wel op hun eigen dak kunnen aanbrengen hebben zo een aanzienlijk financieel voordeel op mensen die dat niet kunnen, en dat terwijl het risico en de aanschaf voor beide groepen mensen gelijk zijn.

Zowel Eneco als LochemEnergie hebben verklaard na bestudering van de uitspraak te bepalen of ze in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraak.

0 14

Mensen die zowel een elektrische auto als zonnepanelen op hun dak hebben kunnen de accu’s van hun auto binnenkort inzetten als energieopslag voor hun huishouden. Door een speciaal soort laadpaal kan de auto niet alleen worden opgeladen met behulp van de zonnepanelen, maar kunnen de elektrische apparaten ook weer energie onttrekken aan de accu’s in de auto wanneer er geen zon schijnt.

In de wijk Lombok in Utrecht werden vandaag de eerste van in totaal twintig van dergelijke laadpalen geplaatst, waardoor Lombok de landelijke primeur heeft voor deze nieuwe technologie. Het nieuwe systeem is een oplossing om pieken en dalen in de energieproductie en de energiebehoefte op te kunnen vangen.

Omdat Nederland dichtbevolkt is en zonnepanelen op steeds meer daken verschijnen is ons land volgens netbeheerder Stedin de perfecte plaats om deze nieuwe manier van energie opslaan in te gaan zetten. Bovendien zou het kunnen zorgen voor een enorme kostenbesparing van miljarden euro’s, aangezien er nu geen extra infrastructuur aangelegd hoeft te worden om energie van zonnepanelen terug te laten vloeien in het bestaande elektriciteitsnetwerk.

0 5
Zonnepanelen
Zonnepanelen

In geen enkel ander land in Europa neemt zonne-energie op dit moment zo’n grote vlucht als in Nederland. Gewone consumenten plaatsen steeds vaker zonnepanelen op hun dak, en daar hebben ze geen energie-akkoord voor nodig gehad. Dat zegt Peter Desmet van de stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland in de Volkskrant.

Hij spreekt van een ware revolutie. Inmiddels zijn er al 250.000 huishoudens in Nederland die zelf zonnepanelen hebben geplaatst. Het geheim is hierbij de salderingsregeling, waarbij mensen die energie opwekken met hun zonnepanelen die energie in mindering kunnen brengen op de nota van hun energieleverancier. Die regeling is duidelijk, makkelijk en bespaart de consument geld. Daardoor zorgen zij op dit moment voor een revolutie van onderaf.

Volgens Desmet wordt zonne-energie dus steeds populairder. Hij verwacht binnen een jaar een verdubbeling te zien van het aantal huishoudens met zonnepanelen op hun dak. Hij roept Den Haag dan ook op om de salderingsregeling niet af te schaffen. Daarmee loopt de regering namelijk aanzienlijke inkomsten mis doordat er minder energiebelasting wordt betaald door consumenten.

0 44
SolaRoad
SolaRoad

De test in Krommenie met de SolaRoad, een fietspad met daarin zonnepanelen verwerkt, is een groot succes. De energieopbrengst benadert namelijk het maximum van wat eerder was berekend. Dat zegt Sten de Wit van TNO die SolaRoad hielp ontwikkelen.

Tijdens de eerste zes maanden leverde de proefopstelling in Noord-Holland in totaal 3.000 kWh aan energie op. Dat is evenveel als een normaal gezin in een jaar verbruikt en komt overeen met ongeveer 70 kWh per vierkante meter.

Meer dan 150.000 fietsen zijn er tijdens de proef over het fietspad gereden. Er was tussentijds een probleem met de speciale coating van het fietspad die los ging zitten. Daarom is er inmiddels een coating ontwikkeld die beter bestand is tegen de dagelijkse stroom fietsen.

Bij het ontwikkelen van SolaRoad waren verschillende organisaties betrokken, waaronder TNO en de provincie Noord-Holland.

Nu de kosten van het produceren van zonnecellen afnemen wordt het financieel aantrekkelijk om ook op de aansluitkosten te besparen. Door de zonnepanelen in een fietspad te verwerken kan de stroom op centrale locaties aan het elektriciteitsnet worden teruggegeven. Volgens De Wit is dit financieel veel aanlokkelijker dan losse zonnepanelen, omdat je dan relatie veel investeringen kwijt bent aan het koppelen van al die losse units aan het elektriciteitsnet.

0 47
Zonnepanelen
Zonnepanelen

Particuliere bezitters van zonnepanel willen stroom die ze daarmee opwekken het liefste eerst helemaal zelf gebruiken voor ze de stroom delen met omwonenden of terugleveren aan de energieleveranciers.

Dat blijkt uit een proef in Groningen in samenwerking met energieleverancier Essent waar 40 woningen zonnepanelen kregen die met elkaar waren verbonden zodat er ook energie kon worden uitgewisseld. Dat uitwisselen werkt prima, maar dat willen consumenten pas doen als er aan hun eigen elektriciteitsbehoefte is voldaan. De buren zijn dan als eerste aan de beurt en pas daarna de energieleveranciers.

Volgens Essent blijkt uit de proef dat consumenten het heel belangrijk vinden om stroom die ze opwekken met zonnepanelen ook zelf te gebruiken. Ook zijn ze dan bereid hun eigen stroomverbruik daarop aan te passen. Zo gaan ze meer stroom verbruiken op momenten dat de zonnepanelen veel stroom kunnen leveren en verbruiken ze op andere momenten minder.

Aanbieders van groene energie zouden er volgens Essen daarom goed aan doen te investeren in technologie die het mogelijk maakt voor consumenten om hun zelf opgewekte energie maximaal te gebruiken. Dat kan nu bijvoorbeeld al met een warmtepomp.

0 19
Zonnepanelen
Zonnepanelen

Eigenaren van gebouwen met een maatschappelijk karakter in Noord-Holland kunnen tot en met januari 2016 profiteren van in totaal 2 miljoen Euro subsidie voor het opwekken van duurzame energie. Vooral het aantal zonnepanelen op dergelijke gebouwen loopt in Noord-Holland aanzienlijk achter op het aantal zonnepanelen wat inmiddels op de woningen van particulieren is te vinden.

Wat niet-particuliere gebouweigenaren ervan weerhoudt om zonnepanelen te installeren zou liggen aan de lagere vergoeding die zij krijgen voor het terugleveren van stroom aan de energieleveranciers. Het zou dus simpelweg niet financieel aantrekkelijk zijn. Die drempel probeert de provincie Noord-Holland nu dus weg te nemen met subsidie.

De 2 miljoen euro die beschikbaar komt voor zonnepanelen en andere duurzame energievormen zal naar verwachting voor een totale investering van 10 miljoen euro zorgen in de energiesector en ook voor een flinke boost van de werkgelegenheid zorgen. Het mes snijdt volgens Jaap Bond, de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, aan twee kanten. Volgens hem zijn dit soort investeringen door lokale en landelijke overheden noodzakelijk als Nederland de doelstelling van 24% duurzame energie in 2020 wil kunnen behalen.